ENGIE dla samorządu | PPP


Jesteśmy wiodącym partnerem prywatnym dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze realizacji projektów poprawiających jakość życia i efektywność infrastruktury. Inwestujemy w rozwój i wspieramy realizację zadań samorządowych korzystając z kapitału własnego oraz współpracując z instytucjami finansowymi. Dzięki tej formule partnerzy ENGIE zyskują szybki dostęp do innowacyjnych rozwiązań, jednocześnie rozkładając koszty w czasie i unikając nadmiernego, jednorazowego obciążenia budżetu jednostki samorządowej.

Wspieramy samorządy w budowaniu polityki zrównoważonego rozwoju, optymalizując wydajność energetyczną budynków użyteczności publicznej. Proponujemy rozwiązania, które wchodzą naprzeciw narastającemu problemowi wzrostu kosztów energii, który coraz dotkliwiej obciąża budżety samorządów. Nowoczesne technologie w obszarze zarządzania energią zwiększają również wartość samych nieruchomości – administracyjnych, edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych. Wiemy, w jaki sposób zintegrować istniejącą infrastrukturę z nowoczesnymi rozwiązaniami, zarówno w obszarze cyfrowych technologii zarządzania zużyciem energii, jak i korzystaniem ze źródeł odnawialnych. ENGIE jest aktywnym uczestnikiem procesu wzrostu wartości aktywów zarządzanych przez samorząd.

ENGIE wspiera partnerów publicznych we wprowadzaniu nowej polityki środowiskowej, finansowej i socjalnej w obiektach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, budynki administracyjne). Zakres naszych propozycji wykracza poza usługi inżynieryjne czy eksploatacyjne. ENGIE oferuje kontrakty energetyczne z gwarancją efektywności, dla których idealną formą realizacji jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

 

PPP

 

Koncepcja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) stała się skutecznym i efektywnym sposobem rozwijania i modernizacji infrastruktury publicznej. W projekcie PPP wszyscy partnerzy dzielą się wiedzą i mają wspólny cel – wytworzenie wartości dodanej. Dzięki właściwemu podziałowi ryzyka, klient uzyskuje satysfakcjonujące wyniki w ramach długoterminowej umowy. Korzyści są widoczne po obu stronach.

ENGIE uczestniczy w projektach PPP w Polsce od ponad dziesięciu lat. Jesteśmy aktywni w wielu sektorach: ochronie zdrowia, administracji publicznej, transporcie, obiektach sportowych i innych. Zadania partnera prywatnego są realizowane z pełnym respektowaniem restrykcyjnych kryteriów w zakresie wykonawstwa, administrowania obiektami oraz zarządzania zużyciem energii z gwarancją dobrego wykonania. Obejmują one również odpowiedzialność za utrzymanie wartości aktywów w długich okresach.

 

Jak wygląda proces realizacji projektu PPP

 • Analiza wymagań
 • Prace koncepcyjne
 • Przygotowanie kompleksowej oferty i rekomendacji
 • Realizacja projektu i zarządzanie
 • Utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie obiektami
 • Zarządzanie energią

 

Korzyści dla samorządów

 • stałe, gwarantowane kwoty nakładów inwestycyjnych i kosztów obsługi
 • wymierny i precyzyjnie zdefiniowany poziom usług
 • zrównoważony rozkład kosztów i ryzyk pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym
 • maksymalne wykorzystanie unikalnego doświadczenia i know-how wszystkich partnerów projektu
 • lepsza kontrola budżetu i terminu

 

Projekty PPP realizowane przez ENGIE w Polsce

 

Przebudowa i utrzymanie przez okres 25 lat domów studenckich dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego. Wartość zadania wynosi ponad 100 mln PLN i obejmuje modernizację ponad 1000 miejsc w trzech 11-kondygnacyjnych budynkach o powierzchni ponad 20 tys. m2. Modernizacji zostanie poddana również infrastruktura sportowa.

 

Termomodernizacja 23 budynków oświatowych w Zgierzu. Prace polegają na wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji CO, wymianie oświetlenia wewnętrznego oraz montażu systemu zarządzania energią. Po zakończeniu modernizacji rozpocznie się 15-letni okres utrzymania placówek i zarządzania nimi.

Link do informacji o projekcie: http://www.zgierz.innowa.eu/ – /home

Wideo z podpisania umowy

 

Modernizacja energetyczna 8 budynków w gminie Opalenica, m.in. przedszkola, szkół, Urzędu Miasta oraz Centrum Kultury z biblioteką. Przedmiotem umowy jest gruntowna modernizacja energetyczna, a następnie utrzymanie techniczne i zarządzanie zużyciem energii w budynkach przez 14 lat. Zakres prac obejmuje ocieplenie, wymianę okien, modernizację instalacji grzewczych oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. W budynkach zostanie zainstalowany nowoczesny komputerowy system zarządzania zużyciem energii. Dwa obiekty zostaną wyposażone w instalacje paneli fotowoltaicznych. Po zakończeniu etapu inwestycyjnego ENGIE będzie odpowiedzialne za utrzymanie obiektów we właściwym stanie technicznym. Dodatkowo firma udzieli gwarancję, że w całym okresie obowiązywania umowy zużycie energii nie przekroczy zadeklarowanego poziomu. To pierwszy tego typu kontrakt w województwie wielkopolskim.

Link do informacji o projekcie: http://www.opalenica.innowa.eu/#/home

Wideo z podpisania umowy:

 

Termomodernizacja 25 budynków użyteczności publicznej w Sopocie. Projekt o całkowitej wartości ponad 37,5 mln PLN obejmuje obiekty o różnym przeznaczeniu – szkoły, sale gimnastyczne, przedszkola, żłobek, dom dziecka, ośrodki kultury i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Termomodernizacja obejmie docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, unowocześnienie instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie do miejskiej instalacji ciepłowniczej (w niektórych budynkach) i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej. Budynki zostaną również wyposażone w innowacyjny, inteligentny system zarządzania zużyciem energii oraz nowoczesne oświetlenie. W większości obiektów pojawią się instalacje fotowoltaiczne. Inwestycja jest finansowana z kapitału własnego ENGIE oraz z dotacji UE.

Wideo z podpisania umowy:

 

SITA, spółka należąca do grupy kapitałowej ENGIE, zrealizowała w formule PPP spalarnię śmieci w Poznaniu.

 

Przykłady projektów PPP realizowanych przez ENGIE w innych krajach

Alzacja podpisała pierwszą umowę której celem jest poprawa efektywności energetycznej w szkołach w formie PPP, wybierając ENGIE jako partnera prywatnego. Kontrakt jest zawarty na dwadzieścia lat, jego celem jest redukcja zużycia energii o 35% w budynkach o łącznej powierzchni 300.000 m². Zapewni on również spadek emisji gazów cieplarnianych o 65%. Umowa zakłada budowę sześciu kotłowni na biomasę, optymalizację systemów grzewczych i wentylacyjnych, montaż 5000 m² paneli fotowoltaicznych i izolację budynków. Wartość projektu to ponad 30 mln euro.

ENGIE Ineo podpisała umowę partnerstwa publiczno-prywatnego z Communauté de l’Ouest Gmin de de la Plaine de France (CCOPF) na remont i konserwację oświetlenia budynków samorządowych oraz oświetlenia ulicznego. ENGIE Ineo będzie odpowiedzialna również za ułożenie nowych kabli zasilających. Partnerstwo umożliwi CCOPF zmniejszenie zużycia energii o 50% w sieci oświetlenia publicznego.

Umowa z miastem Perla (Hiszpania) o wartości 54,7 mln EUR, podpisana na okres 15 lat, przewiduje zmniejszenie zużycia energii w oświetleniu publicznym o blisko 40% i oszczędności dla budynków publicznych wynoszące ponad 6%. Jednym z wielu pozytywnych efektów jest redukcja emisji CO2 o 1000 ton rocznie.

W ramach umowy ENGIE dostarczy energię (gaz ziemny i energię elektryczną), zapewni utrzymanie i eksploatację systemów grzewczych elektrycznych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i oświetlenia budynków komunalnych. Ponadto ENGIE zainwestuje ponad dwa miliony EUR z wygenerowanych oszczędności w poprawę efektywności energetycznej. Osiągnięte to zostanie przede wszystkim poprzez modernizację kotłów i systemów oświetlenia, instalację czujników ruchu, liczników energii oraz implementację systemu zarządzania energią.