Polityka rekrutacji


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Engie Services Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa.
 3. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki Engie działające na terenie Polski na mocy umowy o współadministrowaniu danymi. Więcej informacji o współadministrowaniu znajdą Państwo pod tym linkiem https://engie-polska.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Sposób przetwarzania danych osobowych:
  • Przetwarzanie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Okres przetwarzanych danych: Dane przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

 • Przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku podania danych obejmujących szczególne kategorie danych (art. 9 pkt 2 lit a RODO).

Zakres przetwarzanych danych: Inne dane osobowe niż  wskazane w punkcie powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.

Okres przetwarzanych danych: Dane przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.

 • Dla przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to wyraźną zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Okres przetwarzanych danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

 • Dochodzenie roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Okres przetwarzanych danych: Dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 3. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy),
 4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego działalność (np. świadczące usługi doręczania przesyłek),
 5. Mają Państwo prawo do:
 6. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 7. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 9. prawo do usunięcia danych osobowych;
 10. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 11. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią). Prawo to obejmuje również przypadki profilowania na podstawie tego przepisu. Mimo wniesienia sprzeciwu Administrator będzie jednak mogło nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego[1],
 13. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Jeżeli dane będą przekazywane do państwa trzeciego należy dodać jaki kraj, jaka organizacja, czy Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony (podać numer decyzji) lub nie stwierdziła ale zastosowane zostały reguły korporacyjne  lub inne zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO.